Advocat Vilafranca altres serveis

Filació, menors, incapacitat, successions...

Advocat Vilafranca altres serveis
MEDIACIÓ

La mediació familiar és una forma de resoldre conflictes entre dues o més persones amb l’ajuda d’un tercer imparcial, el mediador.
D’aquesta manera les parts implicades poden resoldre per si mateixes el conflicte sense arribar a recórrer als tribunals. És un procés flexible, privat i confidencial.

 • Separació/divorci
 • Ruptures de parelles de fet
 • Règim de visites avis-néts
 • Conflictes paterno o materno-filials
 • Conflictes econòmics intrafamiliars
 • Conflictes de convivència
 • Processos d’emancipació
 • Herències
 • Hipoteca inversa i renda vitalícia
MENORS
 • Adopció nacional i internacional
 • Maternitat subrogada
 • Tutela
 • Curatela
 • Guarda
 • Acolliment familiar
 • Regulació de visites
 • Reclamació de la pensió d’aliments
FILIACIÓ
 • Accions de reclamació de filiació, paternitat o maternitat
 • Accions d’impugnació de filiació, paternitat o maternitat
PROCESOS SOBRE LA CAPACITAT DE LES PERSONES
 • Declaració judicial d’incapacitat
 • Declaració judicial de prodigalitat
 • Reintegració de la capacitat i modificació de l’exempció de la incapacitació
 • Internament involuntari per raons de trastorn psicològic
 • Protecció patrimonial de l’incapacitat
 • Institucions tutelars (tutela, curatela, pàtria potestat prorrogada)
SUCCESSIONS
 • Assessorament, redacció de testaments i pactes successoris
 • Planificació civil i fiscal de la successió
 • Acceptació i repudiació d’herències
 • Declaració d’hereus
 • Reclamacions judicials per incompliments de la darrera voluntat
 • Reclamació legítima i llegats
 • Partició d’herències /Desheretaments
 • Intervenció cabal hereditari
 • Donacions inter-vivos i mortis causa