Procés col·laboratiu per resoldre assumptes de família

Procés col·laboratiu per resoldre assumptes de família

Als Estats Units un 85% dels conflictes es resol ja fora dels jutjats. És a dir, per mediació, arbitratge, negociació o gràcies al dret col·laboratiu, un mètode alternatiu que està començant a desenvolupar-se a Espanya.

El dret col·laboratiu és un procés que s’utilitza per resoldre assumptes legals basats en la negociació en equip. La innovació d’aquest mètode radica en la forma en que es condueix la negociació des d’uns principis d’equitat, transparència i confidencialitat. La part contrària deixa de ser-ho per ser l’altra part amb la que treballar per buscar una solució. És un mètode alternatiu utilitzat per solucionar els problemes familiars, l’objectiu del qual és trobar un acord just i equitatiu per la parella basat en aspiracions realistes.  L’èxit i l’efectivitat del procés depèn de la honestedat, la cooperació i la integritat de les parts.

El desenvolupament del procés seria el següent: l’equip inicia el treball signant un contracte pel que els advocats es comprometen a que, en el cas de no arribar a un acord, no podran representar als seus clients en un futur procediment judicial. Les parts signen una acord de participació en que es comprometen a presentar tota la documentació i informació que estigui relacionada amb el procés.  Cada part té el seu propi advocat col·laborador, que l’assessorà i acompanyarà al llarg de tota la negociació. El paper del col·laborador és guiar a les parts per aconseguir una solució raonable. Es pot recórrer a altres professionals (notaris, economistes, psicòlegs, pedagogs, etc.) per resoldre algun tema específic, que seran escollits de comú acord per les parts i els honoraris seran abonats per meitat entre els cònjuges o convivents. Totes les decisions són preses per les parts. Si una d’elles decideix trencar la negociació el procés acaba, les minutes dels advocats col·laboradors són abonades, quedant incapacitats en el procés ulterior.  Les negociacions són confidencials i estan emparades pel secret professional. El procés és flexible així que la durada depèn de les necessitats de cada grup familiar; però per regla general són necessàries de 3 a 7 reunions per resoldre l’assumpte.

El dret col·laboratiu pot ser l’opció més adequada si les parts en conflicte volen salvaguardar el benestar del conjunt familiar evitant obrir el corresponent procés judicial.